Ochrana osobných údajov

PODMIENKY O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi

 a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy priamo v sídle spoločnosti JR auto s.r.o., so sídlom Hromová 1145/10, 919 51 Špačince, IČO: 54 767 121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 52152/T, e-mail: info@jrauto.sk, telefón: 0949 735 427 alebo na našej internetovej stránke jrauto.sk. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

I.
TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je JR auto s.r.o., Hromová 1145/10, 919 51 Špačince, IČO: 54 767 121, zap. v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 52152/T, e-mailová adresa prevádzkovateľa: info@jrauto.sk, telefonický kontakt prevádzkovateľa: 0949 735 427 (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „JR auto s.r.o.“). Ako prevádzkovateľ Vám garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Poverená osoba vo veci ochrany osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Údaje poverenej osoby prevádzkovateľa:
Roland Pivoluska, konateľ spoločnosti
Poverenú osobu môžete kontaktovať takto:
e-mailová adresa poverenej osoby prevádzkovateľa: info@jrauto.sk
telefonický kontakt poverenej osoby prevádzkovateľa: 0949 735 427

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.

II.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OSOBNÉ ÚDAJE KTORÉ NÁM POSKYTNETE

Ako užívateľ našej webovej stránky môžete využiť formulár pre rezerváciu vozidla „Rezervácia vozidla “ a poskytnúť nám tak svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Právnym základom spracúvania Vami poskytnutých osobných údajov je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa Vás kontaktovať a poskytnúť Vám prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré nám za týmto poskytnete, sú:
– meno a priezvisko (nevyhnutné)
– e-mailová adresa (nevyhnutné)
– telefónne číslo (nevyhnutné)
– názov firmy ak ste právnickou osobou (nevyhnutné).

Dobrovoľným poskytnutím Vašich osobných údajov vyhlasujete, že takto poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedáte za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Akúkoľvek zmenu Vašich osobných údajov ste povinný nahlásiť prevádzkovateľovi.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PODĽA TAKÉHOTO OPRÁVNENIA

Oprávnenie na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy, výkon našich oprávnení zo zmluvy a plnenie našich povinností zo zmluvy nám vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, podľa ktorého môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj pred uzatvorením zmluvy, a to aj vtedy, ak nakoniec zmluva uzatvorená nie je.

Oprávnenie na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely fakturácie a vedenia účtovníctva nám vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, podľa ktorého môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na plnenie našich zákonných povinností.

Osobné údaje na účely vyhodnocovania používania webových stránok prevádzkovateľa (súbory Cookies) spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli na webovej stránke jrauto.sk (ďalej len „Web JR auto“) stlačením príslušnej ikony súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi. Vami udelený súhlas na účely vyhodnocovania používania Webu JR auto je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

V prípade, ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb je Vašou povinnosťou informovať tretiu osobu o týchto Informáciách o spracúvaní osobných údajov tak, aby sa s týmito Informáciami o spracúvaní osobných údajov mohla oboznámiť.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME AUTOMATICKY (PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE)

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať rôzne prevádzkové informácie ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. S cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby môžeme spracovávať aj informácie o Vašej činnosti na našej webovej stránke, čiže najmä na aké odkazy na našich webových stránkach kliknete, a aké produkty ste si zobrazovali na našej webovej stránke. Všetky informácie spracovávané s cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby sú anonymizované.

ÚČEL SPRACOVÁVANIA A ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom spätného kontaktovania a zodpovedania Vašich otázok prípadne podnetov.

Vami poskytnuté osobné údaje nám zároveň poskytnú informáciu za účelom doručovania našich obchodných ponúk (marketingovej komunikácie) našim zákazníkom (ďalej aj ako „Účel marketingu“).

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom, že ich potrebujeme na uplatnenie našich aj na účely kontrol zo strany orgánov verejnej správy, prípadne plnenia súvisiacich povinností uložených orgánmi verejnej správy.

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom uzatvorenia zmluvy, výkon našich oprávnení zo zmluvy, plnenie našich povinností zo zmluvy, vymáhanie právnych nárokov súvisiacich so zmluvou (ďalej spolu len ako „Zmluvné účely“), pre tieto druhy zmlúv: (bude doplnené).

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom fakturácie a vedenia účtovníctva (ďalej spolu len ako „Zákonné účely“).

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje spracovávame aj vtedy, ak navštívite naše webové stránky. Vtedy spracovávame o Vás prevádzkové údaje a Cookies.

COOKIES

Medzi automaticky spracovávané informácie patria aj Cookies. Viac o Cookies sa dozviete (TU).

POUŽÍVANIE COOKIES

Na začiatku každej návštevy našej webovej stránky, uložíme vo Vašom zariadení jeden alebo viacero súborov cookies (t.j. drobných súborov, zabezpečujúcich sledovanie Vašej aktivity na webstránke). Cookies používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných používateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy našej webstránky.

Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme za určitých okolností identifikovať a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním súborov cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve našej webovej stránky. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, preto aj bez jeho poskytnutia môžete stále navštevovať a používať našu webovú stránku, avšak vtedy len v rozsahu, v akom nie sú súbory cookies potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich webovej stránky a webových služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné.

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našej webovej stránky a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení, a to aj v závislosti od druhu Vášho internetového prehliadača a úrovne prístupu (oprávnení) k príslušnému adresáru.

Správu súborov cookies a príslušné oprávnenia si môžete nastaviť osobitne v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch nájdete priamo na webových stránkach konkrétnych poskytovateľov internetových prehliadačov:

Nastavenia cookies pre Google Chrome.
Nastavenia cookies pre Safari (Apple).
Nastavenia cookies pre Mozilla Firefox.
Nastavenia cookies pre Microsoft Edge.
Nastavenia cookies pre Opera.

Ak vymažete alebo zakážete (nepovolíte) cookies, môže sa stať, že Vám webová stránka nemusí zobraziť alebo ponúknuť niektoré svoje časti alebo funkcionality.

ZMLUVNÝ ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré poskytuje dotknutá osoba pri príprave a uzatváraní rezervačnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve spracúva prevádzkovateľ aj na účely uzatvorenia konkrétnej zmluvy, a tiež realizácie práv a povinností z konkrétnej zmluvy. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná ich uviesť ako úplné, správne a pravdivé. V prípade zmeny alebo nutnosti ich opravy či doplnenia je dotknutá osoba povinná bezodkladne oznámiť ich zmenu, opravu alebo doplnenie prevádzkovateľovi. Po úplnom splnení konkrétnej zmluvy a zaplatení odmeny prevádzkovateľa budú osobné údaje uložené s ohľadom na obchodnoprávne archivačné lehoty (pre vymáhanie zmluvných nárokov) a po ich uplynutí budú vymazané, pokiaľ nie sú zákonne spracúvané na iné účely.

ZÁKONNÝ ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame a používame na to aby sme Vám vedeli poskytnúť zaujímavý obsah (Oprávnený záujem). Na základe oprávneného záujmu spracovávame predovšetkým osobné údaje spracovávané automaticky a cookies. Osobné údaje, ktoré poskytuje dotknutá osoba pri príprave a uzatváraní rezervačnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve spracúva prevádzkovateľ aj na účely plnenia zákonných povinností v daňovej a účtovnej oblastí, čiže na vyhotovovanie faktúr prevádzkovateľom a vedenie účtovných záznamov, resp. účtovnej dokumentácie prevádzkovateľom. Archivačné lehoty pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú upravené jednotlivými zákonmi, v prípade faktúr 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa faktúry týkajú a v prípade účtovných záznamov počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám môžeme zasielať e–mailové a sms správy.

Na Účel marketingu spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli osobitným spôsobom pri vyplnení Kontaktného formulára. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely len interne v rámci JR auto s.r.o. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na niektorý alebo na viaceré z vyššie uvedených účelov neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, s výnimkou poskytnutia osobných údajov na Účely Cookies, ktoré v súlade so Zásadami používania Cookies poskytujeme spoločnosti Google Inc., a s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva a poskytovateľom účtovných a daňových služieb za účelom spracovania faktúr a daňových dokladov. Poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia účtovných a daňových služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Webové stránky v rámci Webu JR auto, ako aj IT prostredie našej spoločnosti JR auto s.r.o. sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu. V prípade transferu osobných údajov sa používa metóda šifrovania.

DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu.

Vaše osobné údaje používame na Účel marketingu po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie, resp. po dobu, po ktorú je možné Vám doručovať podľa Vašich osobných údajov naše obchodné ponuky. V prípade odvolania Vášho súhlasu bezodkladne zlikvidujeme Vaše osobné údaje na Účel marketingu.

Cookies zahŕňajúce správanie používateľa mažeme po 30 dňoch s tým, že staršie dáta sú dostupné v anonymizovanej podobe v Google Analytics.

Na zmluvné účely a po úplnom splnení konkrétnej zmluvy a zaplatení odmeny prevádzkovateľa budú osobné údaje uložené s ohľadom na obchodnoprávne archivačné lehoty (pre vymáhanie zmluvných nárokov) a po ich uplynutí budú vymazané, pokiaľ nie sú zákonne spracúvané na iné účely.

Na zákonné účely po dobu archivačných lehôt ktoré sú pre spracúvanie Vašich osobných údajov upravené jednotlivými zákonmi, v prípade faktúr 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa faktúry týkajú a v prípade účtovných záznamov počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Vaše osobné údaje na účel uplatňovania práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy spracovávame počas trvania premlčacej doby 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Vaše osobné údaje spracovávame na tento účel najmä s cieľom ochrany právnych nárokov a kontroly riadneho poskytovania našich služieb.

MÁTE POVINNOSŤ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nie, Vaše osobné údaje nám poskytujete výlučne dobrovoľne. Pokiaľ nám však neposkytnete Vaše osobné údaje, nebudete môcť využívať služby našej webovej stránky korektným spôsobom.

PRÁVA K VAŠÍM OSOBNÝM ÚDAJOM

A) PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracovaním osobných údajov na Účel marketingu môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu Hromová 1145/10, 919 51 Špačince, elektronicky na e-mailovú adresu info@jrauto.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste (bude doplnené) . Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

B) PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie o tom aké osobné údaje o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, ako aj na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

C) PRÁVO NA OPRAVU ALEBO DOPLNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

D) PRÁVO NA VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

E) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

– obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
– ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
– potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

F) PRÁVO NA PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe žiadosti máte právo od nás získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na Účel marketingu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

G) PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA VYŠŠIE UVEDENÉ ÚČELY

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na niektorý alebo na viaceré z vyššie uvedených účelov, a to zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@jrauto.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu JR auto s.r.o., so sídlom Hromová 1145/10, 919 51 Špačince alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídle JR auto s.r.o., so sídlom Hromová 1145/10, 919 51 Špačince. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na tieto uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE UPLATNIŤ VŠETKY VAŠE PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@jrauto.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu JR auto s.r.o., so sídlom Hromová 1145/10, 919 51 Špačince alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídla JR auto s.r.o., so sídlom Hromová 1145/10, 919 51 Špačince.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu poverenú osobu, ktorá je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, smiete Vaše osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom Vášho zákonného zástupcu.

III.
BEZPEČNOSŤ

Všetky nami spracúvané a zhromažďované osobné údaje o Vás, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, ktoré zabezpečujú elimináciu neoprávnených prístupov alebo zneužitiu Vašich osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Vašich osobných údajov.

Vždy je však mať potrebné na zreteli, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Časti našich webových stránok môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré my ako prevádzkovateľ našich webových stránok nevlastníme, nespravujeme ani neprevádzkujeme. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich osobných údajov.

VW Golf Combi

Benzín, automat

Spotreba – 5,0l/100km

Rozpoznávanie značiek, tempomat, automatické stierače, automatické prepínanie svetiel, line assist, Apple car play, Andorid auto a iné.